Přátelé lososa: Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost: Ing. Hanžl Filip
IČ: 76597296 se sídlem Borek 13, 47002 Česká Lípa
Jednatel společnosti: Ing. Filip Hanžl (dále jen „prodávající“)

Všeobecná ustanovení

Vzájemné vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží se objednává elektronickou objednávkou. Pro elektronickou objednávku je využíván internetový obchod „www.pratele-lososa.cz“. Konkrétní aktuální a aktualizované dodací a platební podmínky jsou uvedeny na www.pratele-lososa.cz. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální písemné potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Vzhledem ke specifickému druhu zboží s omezenou dobou trvanlivosti, které vždy nemusí být aktuálně na skladě však bude objednávka i s dobou dodání ze strany prodávajícího na uvedenou e-mailovou adresu vždy potvrzena.

Veškeré objednávky jsou s ohledem na zejména specifický druh zboží závazné. Objednávku lze stornovat pouze pokud byla objednávka přijata a zboží nebylo dosud prodávajícím expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s expedicí zboží. Objednávka je rovněž stornována v případě neuhrazení zálohy dle termínu splatnosti zálohy.

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.pratele-lososa.cz jsou cenami prodávajícího a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupující skládá zálohu na produkty převodem na bankovní účet prodejce. Úhrada zbytku ceny produktu je provedena při odběru zboží dle přesné váhy ryb.

Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je zároveň daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za platbu v hotovosti vydaná při platbě v hotovosti pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Daňový doklad je vystaven kupujícímu na požádání.

Veškeré ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH.

Dodací podmínky

Objednané zboží lze odebrat na prodejních místech uvedených na www.pratele-lososa.cz, kde jsou aktualizovány termíny a podmínky dodávky zboží.

Záruka, reklamace

Prodávající poskytuje záruku za kvalitu a úplnost dodávky. Záruční doba začíná běžet od okamžiku předání zboží kupujícímu.

U potravin je prodávající povinen vyznačit datum minimální trvanlivosti, jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, je prodávající povinen vyznačit datum použitelnosti. U sortimentu čerstvých ryb je datum použitelnosti do 48 hodin od dodání. Kupující je oprávněn písemně reklamovat zboží při převzetí zboží, nejpozději však ve lhůtě minimální trvanlivosti, resp. použitelnosti, na zboží uvedené.

Reklamace musí obsahovat datum objednávky, datum dodání zboží, název výrobku, množství, popis závady. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradní dodání zboží nebo vrácení peněz.

Pro vyřizování reklamací může kupující použít následujících kontaktů:

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením nařízení vlády 363/2013 Sb. má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky, množství a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. na adresu Borek 13, 47002 Česká Lípa) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromaždováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

Prodávající využívá email kupujícího k zasílání informací o blížícím se dalším závozu ryb. Příjemce emailu má možnost v tomto emailu trvale obchodní sdělení odhlásit.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží, uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

Aktualizováno v České Lípě, 2.10.2015